Verksamhetsberättelse 2020,  godkänd på årsmötet 20 mars 2021.

Föreningen Den Öppna Dörren i Växjö

Verksamhetsberättelse för 2020

Den Öppna Dörren är en ideell diakonal förening, grundad 1937.
1973 bildades ÖD Växjö.
Grundidén är att alla är välkomna, det finns inga hopplösa fall.
Vi gör vårt bästa för att se alla och låta alla känna sig värdefulla och framförallt lika värda.
Föreningens mål är att i kristen anda vara ett ställe dit man kommer för att träffa andra människor och få någon att tala med. En trivsam mötesplats där man kan fika och äta lunch. Ett andra hem, fyllt av värme och hjärtlighet, där man blir sedd och bemött med respekt. Vi är alla en medmänniska bland medmänniskor.
Den kyrkliga samfälligheten har startat ett diakonicentrum i Skogslyckans församlingshem, granne med Ekebo. Vi i Den Öppna Dörren är övertygade om att vi även fortsatt behövs för att alla människor ska ha chansen att bli sedda. Föreningen Den Öppna Dörrens styrka är just att kunna ta emot och skapa ett sammanhang för alla, och genom att vi är små så kan vi se och möta varje individ. Tanken med ett stort diakonicentrum är god, men det kommer alltid att behövas en mångfald av vägar till hjälp, därför tror vi att Den Öppna Dörren även fortsatt har en viktig funktion att fylla i Växjö.
All verksamhet har skett på helt ideell basis.
Vi har haft öppet på lördagar 10–14, lunch kl. 12 till ett pris av 30 kr. Snittet på personer som deltagit i lördagsgemenskapen var 15 i början på året, innan pandemin. I mars blev det annorlunda, våra äldre vänner avstod den fysiska gemenskapen. När de nya restriktionerna kom på hösten valde vi att minimera verksamheten. Från att från början ha hjälpts åt att duka, och tagit för sig själv av maten ändrades det till att Per Rohdin ordnade dukning och uppläggning på tallrikarna. Ett stort tack till Per Rohdin som tack vare logistik, kommunikation har ordnat så att de som vill har kunnat träffas, max 8 personer enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer. När fler har velat komma har man delat upp tiden.

Vi är registrerade hos Livsmedelsverket, de kom på besök för att se hur verksamheten fungerade. Per Rohdin redogjorde för sina kunskaper inom livsmedelshantering.

Övervåningen har hyrts ut till City Trafikskola Växjö AB och hemgruppen har hyrt garagedelen. Hemgruppen har böneträffar samt kaffeutdelning på stan någon dag i veckan.
Från och med oktober började Vahab Akbari hyra nedervåningen, den används till cykelreperationer.
Information, Riksföreningen, Stiftelsen
Under året har fyra upplagor av vår gemensamma tidning Dörrposten sänts ut till, medlemmar och övriga gåvogivare i vårt adressregister.
Att trycka och posta Dörrposten kostar pengar. ÖD Växjö har under 2018 och 2019 ej kunnat betala sin del av kostnaderna, vilket man nu har gjort och istället fått anstånd med några hyror till stiftelsen.


Antal betalande medlemmar vid årets slut var 23 st.
Årsmöte hölls den 09 mars på Ekebo. Styrelsen har haft 2 protokollförda sammanträden. Konstituerande den 7/3 samt vanligt möte 8/2.
Vi har haft ej protokollförda arbetsmöten, planen är att under 2021 komma igång med digitala möten.

Även i år har styrelsen bestått av ledamöter från olika håll i landet, – Växjö, Vadstena, Kolbäck.

Årets resultat blev ett underskott på 13 091 kronor.

Slutord och tack

Den Öppna Dörrens verksamhet är helt beroende av sina medlemmars engagemang och insatser, gåvor och anslag, kollekter, förböner och frivilligt arbete.

Styrelsen vill tacka alla som hjälpt Den Öppna Dörren att bedriva sin viktiga diakonala verksamhet till glädje och gemenskap för människor i vårt samhälle.

Styrelsen för Den Öppna Dörren 2020

Kommande evenemang