Riksföreningens stadgar

Stadgar för Riksföreningen Den Öppna Dörren, antagna 2009-04-18.
§ 1. Riksföreningen Den Öppna Dörren är en ideell förening med förankring i Svenska Kyrkan. Riksföreningen Den Öppna Dörrens (ÖD) syfte är att vara en öppen dörr för människor i varierande livssituationer och åldrar för …

  • att stärka livsmod och social vilja,
  • att främja unga människors fostran och utbildning,
  • att förmedla kunskap om kristna värden,
  • att stärka möjligheterna till växande och tro,
  • att ge vägledning till en personlig kristen tro.

§ 2. Målet för verksamheten är att utifrån en kristen människosyn ge omsorg och möta människor i deras totala situation, med fysiska, psykiska, sociala och andliga/existentiella behov, och därigenom befrämja upprättelse och försoning.

§ 3. Riksföreningen Den Öppna Dörren, som har sitt juridiska säte i Stockholm, är en funktionellt ekumenisk diakonirörelse. Riksstyrelsen har ett övergripande ansvar för Riksföreningen Den Öppna Dörrens verksamhet och utveckling i Sverige. I arbetet ingår: att inspirera och stödja lokalföreningarna i deras arbete, att sprida information om Den Öppna Dörren och dess verksamhet, att företräda Riksföreningen Den Öppna Dörren i centrala överläggningar och samarbetsorgan, att främja bildandet av nya lokalföreningar, samt att efter prövning fastställa lokalföreningarnas stadgar. Verksamheten drivs även genom lokalföreningar och genom enskilda medlemmars insatser i Riksföreningen Den Öppna Dörrens anda. Lokalföreningarna har en egen ekonomisk förvaltning och erlägger särskild medlemsavgift till riksföreningen.

§ 4. Medlemskap kan vinnas av enskilda, lokalföreningar och organisationer, som godkänner Riksföreningen Den Öppna Dörrens stadgar och erlägger fastställd årsavgift. Medlem i lokalförening är även medlem i riksföreningen.

§ 5. Riksföreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som årligen hålls före april månads utgång på tid och plats som riksstyrelsen beslutar. Kallelse skall ske minst en månad i förväg. Extra årsmöte kan hållas, när riksstyrelsen bedömer det erforderligt samt när minst två lokalföreningar eller minst 20 % av riksföreningens medlemmar så kräver. Kallelse skall ske minst en månad i förväg. Av kallelsen skall framgå vilket/vilka ärende/n som skall behandlas. Varje närvarande medlem har rösträtt. För beslut vid årsmöte eller extra årsmöte krävs enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs frågan genom ordförandes utslagsröst utom i valfrågor där lotten avgör. Före beslut i andra frågor än valfrågor och procedurfrågor skall riksstyrelsen beredas tillfälle att yttra sig. Motion skall lämnas till riksstyrelsen senast 15 februari. Motion jämte riksstyrelsens yttrande skall bifogas kallelsen till årsmötet. Vid ordinarie årsmöte för Riksföreningen Den Öppna Dörren skall följande ärenden behandlas: Val av presidium. Upprop med fastställande av röstlängd samt fråga om kallelse och mötets behörighet. Föredragning av verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse samt beslut om godkännande av dessa. Fråga om ansvarsfrihet för riksstyrelsen. Val av styrelse: Val vartannat år av riksföreningens ordförande för två år. Val av minst en representant för direktanslutna medlemmar för två år. Val av representanter för lokalföreningar för ett år. Val av två revisorer för ett år, varav en skall vara auktoriserad. Val av ersättare för lekmannarevisorn för ett år. Val av valberedning bestående av minst tre ledamöter, varav en skall vara sammankallande. Fastställande av medlemsavgifter och budget med verksamhetsplan för kommande räkenskapsår. Fastställande av reviderad budget för innevarande räkenskapsår. Beslut i frågor som riksstyrelsen framlagt för årsmötet eller som av medlem eller lokalförening väckts hos riksstyrelsen genom motion.

§ 6. Riksföreningen Den Öppna Dörrens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och minst fyra övriga ledamöter där minst en representant finns för vardera lokalförening samt minst två representanter för de medlemmar som är direktanslutna till riksföreningen. Styrelsen utser vice ordförande, sekreterare och kassör samt utskott efter behov. Styrelsen utser dessutom kaplan och arkivansvarig. Styrelsen kallar till årsmöte och framlägger där berättelse över årets verksamhet och förvaltning. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 7. Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Firmatecknare utses av styrelsen.

§ 8. Vid ändring av dessa stadgar samt upplösning av riksföreningen krävs beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena kan vara ett extra årsmöte. Vid upplösning krävs godkännande av lokalföreningarnas styrelser samt beslut om att riksföreningens tillgångar skall överföras till annan diakonal verksamhet i Den Öppna Dörrens anda.